23/10450 - Spørgsmål om forlænget tur. Krav om kompensation

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA kan ikke få medhold i det fremsatte krav.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:

Taxa A/S

Rosenlunds Allé 8

2720 ​​Vanløse

cvr-nr.: 39177781

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om , hvorvidt kørselskontoret Taxa A/S er forpligtiget til at refundere yderligere af den erlagte betaling for taxaturen som følge af, at den korteste rute ikke er blevet benyttet. Den 21. juli 2023 kl. 00.19 bestilte AA en taxa hos Taxa A/S. Taxaen skulle afhente ham straks ved [by 1] lufthavns [terminal x]. AA anmodede om, at der blev kørt den ”hurtigste vej” til hans bopæl, [adresse 1]. Taxaen transporterede herefter AA uden om centrum via [Vej 1] og [Vej 2] til bopælsadressen med ankomst kl. 00.50.

AA reklamerede den 21. juli 2023 over, at taxaen ikke havde kørt den korteste rute til bopælen, og at den kørte strækning som følge heraf var på 37,9 km, og mod betaling af 749 kr., og ikke som forventet 15,3 km mod betaling af ca. 450 kr. Taxa A/S kvitterede den 26. juli 2023 for modtagelsen af ​​klagen og anførte, at selskabet ville kontakte vognmanden, som herefter havde 5 dage til at fremsende en redegørelse. Den 1. august 2023 rettede AA henvendelse til selskabet og anmodede om en status. Taxa A/S oplyst, at der var sket en fejl, at reklamationen blev oprettet på ny, og der ville blive taget kontakt til vognmanden. AA indbragte herefter sagen for Klagenævnet for Taxi den 8. august 2023 med krav om tilbagebetaling af 434 kr. svarende til en taxatur på 15,3 km plus start- og lufthavnsgebyr.

Den 22. august 2023 tilbød Taxa A/S, refunderes 201 kr. i henhold til selskabets prisberegner og anførte, at selskabet altid skulle anvende den korteste rute. AA afviste tilbuddet og anførte, at selskabets beregning var forkert. Taxa A/S tilbød herefter den 25. august 2023 en refusion på 309 kr. og anførte følgende beregning;

”Beregning i afrundet tal (korteste rute)

Startgebyr kr. 49,00

[område 1]-gebyr       kr. 17,00                            

16 km. en kr. 14,00      kr. 224,00

30 min. en kr. 6,50       kr. 195,00

Samlet                           kr. 485,00

Du har således dkr. 309,00 tilgode, som vi vil indsætte på din konto.”

AA oplyst sit kontonummer, men afviste den af ​​selskabet opgjorte beregning. AA anførte, at turen om natten normalt tog 20 min. og ikke 30 min. som anvendt af selskabet ved beregningen, og at han derfor var berettiget til yderligere 65 Kr. Taxa A/S fastholdt den 28. august 2023 selskabets beregningen og udbetalte herefter 309 kr.

AA har krævet tilbagebetaling af yderligere 65 kr. og har til støtte herfor anført, at Taxa A/S har misligholdt aftalen ved ikke at benytte den korteste rute, og at turen om natten normalt tager 20 minutter og ikke 30 minutter, som selskabet har anvendt ved deres beregning. AA har endvidere indsendt dokumentation fra [hjemmeside 1] for, at turen normalt tager 29 minutter.

Taxa A/S har afvist at refundere yderligere og har til støtte herfor anført, at selskabet allerede den 28. august 2023 har udbetalt 309 kr. til AA konto, og at AA må anses for at have accepteret beregningen ved at angive sit kontonummer til udbetaling af refusionen. Taxa A/S har endvidere anført, at tvisten vedrører 65 kr. og sagen derfor falder uden for Klagenævnet for Taxis kompetence.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Kompetence

Klagenævnet for Taxi behandler klager vedrørende taxikørsel fra forbrugere af persontransport mod kørselskontorer, der er etableret i Danmark. Ved forbrugere forstås også forbrugende erhvervsdrivende. Ved taxakørsel forstås befordring, som defineret i taxalovens § 4, stk. 1, nr. 3, og som sælges via et kørselskontor, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 1.

Klagenævnet kan behandle sager vedrørende utilfredshed med en taxatur, herunder prisen for turen eller servicen, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 3.

I taxalovens § 4, stk. 1, nr. 3, er taxikørsel defineret som anden form for persontransport og kørsel for en offentlig myndighed og limousinekørsel.

Det følger af forarbejderne til taxiloven (LFF 2017-10-04 nr. 24, Almindelige bemærkninger), på:

”2.3.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Det er kørselskontoret, der definerer den service, kørselskontoret vil tilbyde offentligheden. Kørselskontoret er ikke forpligtet til at tilbyde alle typer af taxikørsel. Et kørselskontor kan vælge alene at tilbyde kørsel mod forudgående bestilling, eller kontoret kan tilbyde alle typer af taxikørsel. Ligeledes er kørselskontoret ikke forpligtet til at tilbyde kørsel døgnet rundt, året rundt. Det betyder kontor eksempelvis, at et kørselskontor kan vælge kun at have biler i landdistrikter i det tidsrum, der ankommer tog til området.

 2. 10 Klageordning

 […]

 2.10.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

 […]

Ifølge den politiske aftale om modernisering af taxiloven skal kørselskontorerne have ansvar for at behandle klager fra kunder og oplyse kunderne om klagemuligheder, priser mv Desuden skal kørselskontorerne bidrage til finansiering af et uafhængigt klagenævn.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at kunder i den erhvervsmæssige persontransport i biler også har behov for at kunne klage over den transport, som de køber.

Det kan fx være tilfælde, hvor kunden mener, at chaufføren kører en omvej eller i tilfælde, hvor kunden ikke er tilfreds med den service, som chaufføren yder. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvornår en given tur er kørt,s omfang, prisen og hvilken chauffør, der kørte bilen osv.

Derfor er det vigtigt, at pligten til at give kunderne oplysning om klageadgangen og de oplysninger, der skal til for at dokumentere den enkelte tur, pålægges de virksomheder, der er ansvarlige for kørslen. I henhold til den foreslåede ordning bliver det entydigt kørselskontorerne, der bliver ansvarlige for serviceniveauet, og det er kørselskontorerne, som kunderne indgår en juridisk aftale med om en given kørsel, jf. lovforslagets § 20, stk. 5, hvorefter kunden har krav på at få diverse oplysninger om en kørt taxatur.

 […]

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at der er behov for at få oprettet et uvildigt klagenævn, så kunderne har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med en taxitur, enten med prisen for turen eller med servicen og lignende"

Udenfor et nyt klagenævns kompetence vil være sager om, hvorvidt persondataforordningen er overholdt, idet disse sager hører under Datatilsynet, jf. i øvrigt afsnit 2.12 i de almindelige bemærkninger om forholdet til anden lovgivning, herunder persondataloven.

Det vil ligeledes være udenfor et nyt klagenævns kompetence at behandle tvister om person- og tingsskader forvoldt ved kørsel i medfør af færdselslovens regler, idet sådanne skader er dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.”

Nævnet finder indledningsvist, at det har kompetence til at behandle klagen. Nævnet har herved lagt vægt på, at taxalovens forarbejder og klagenævnets vedtægter foreskriver, at en forbruger kan klage over et kørselskontor vedrørende taxikørsel, herunder prisen eller servicen.

Det følger af vedtægterne for Klagenævnet for Taxi § 5, stk. 3, nr. 3, at nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis sagsgenstanden ligger under 175 kr. Nævnet finder ikke anledning til at fravige udgangspunktet, hvorefter vurderingen af ​​sagsgenstanden skal ske på indbringelsestidspunktet. En efterfølgende delvis refusion afskærer derfor ikke AA's klage.

Misligholdelse

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1.

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og påregnelig følge af en ansvarspådragende handling eller undladelse fra den erhvervsdrivende side.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om, at taxien skulle køre strækningen fra [by 1] Lufthavn, [terminal x] til AA's adresse den 21. juli 2023 ad den ”hurtigste vej”. Taxa A/S har oplyst, at den hurtigste vej er den korteste rute, og parterne er enig om, at Taxa A/S har anvendt en rute, som har påført AA en merudgift.

Nævnet finder herefter, hos Taxa A/S har misligholdt parternes aftale.

Taxa A/S refunderede den 28. august 2023 309 kr. til AA.

Nævnet bemærker indledningsvis, at AA ikke kan anses for at have accepteret Taxa A/S refusionsopgørelse til fuld og endelig afgørelse ved at angive sit kontonummer, idet han samtidig udvetydigt angav at være uenig i beregningen.

Nævnet finder imidlertid ikke, at AA har krav på yderligere afvisning. Nævnet har herved lagt til grund, at det ved beregningen af ​​refusion ikke kan fastlægges, hvor lang tid det ville have taget at køre den korteste rute på tidspunktet for køreturen. Nævnet finder således ikke anledning til at anfægte den køretid, som Taxa A/S har lagt til grund ved sin beregning.

AA kan herefter ikke få medhold i det fremsatte krav.

Klagenævnets bemærkninger ad gebyr og omkostninger

Sagsgenstandens værdi vurderes ud fra kravets størrelse på indbringelsestidspunktet. Som følge af det efter indbringelsestidspunktet indgået forlig har AA i det væsentlige fået medhold i sin klage, og gebyret tilbagebetales derfor til denne, jf. vedtægternes § 26, stk. 2.

AA fremkom med sin klage umiddelbart efter køreturen den 21. juli 2023, men ved en fejl blev klagen ikke registreret korrekt ved kørselskontoret, der derfor først påbegyndte sagsbehandlingen vedrørende klagen efter AA fornyede henvendelser den 1. august 2023. Henset til det videre forløb, hvor klagen blev indbragt for Klagenævnet for Taxi den 8. august 2023, og forliget forhandlet frem til udbetalingen den 28. august 2023, finder klagenævnet efter en konkret vurdering ikke, at kørselskontoret skal betale et gebyr til Klagenævnet for Taxi.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv (2 stemmer)

Anne Lise Knørr, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk 

Gry Midtun, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk