22/17425 - Spørgsmål om forsinket taxi. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA’s klage afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Taxi.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 175 kr. til AA.

 

Forbruger: AA

Erhvervsdrivende:

Dantaxi 4x48 A/S
Krogshøjsvej 49
2880 Bagsværd
CVR-nr.: 39174901

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om en forsinket taxi, og om klageren som følge heraf er berettiget til erstatning for hendes ekstraudgifter i forbindelse hermed.

AA bestilte den 8. august 2022 telefonisk en taxi til afhentning torsdag den 11. august 2022 kl. 05.25. Den 11. august 2022 kl. 05.30 rettede AA henvendelses til kørselskontoret Dantaxi 4x48 A/S og forespurgte til den bestilte taxi. Dantaxi 4x48 A/S oplyste, at der ingen ledige vogne var i området. AA rettede herefter henvendelse til to andre taxifirmaer, som ikke havde mulighed for at sende en vogn. Kl. 05.50 rettede AA henvendelse til Dantaxi 4x48 A/S igen, og selskabet sendte en taxi kl. 06.20. AA ændrede her sin bestillings destination fra Skanderborg Station til Billund lufthavn, for at nå sit fly til Spanien, og betalte 1.435 kr. herfor. AA reklamerede den 13. oktober 2022 over den forsinkede taxi og anførte, at hun grundet den forsinkede taxi havde været nødsaget til at tage en taxi direkte til lufthavnen i Billund, idet hun ikke kunne nå sin togforbindelse fra Skanderborg.

AA har krævet erstatning på 1.100 kr. svarende til de ekstraudgifter, hun har haft i forbindelse med, at taxien ikke ankom til det aftalte tidspunkt. AA har til støtte herfor anført, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale, idet hun ikke blev afhentet på det aftalte tidspunkt, og at hun havde oplyst, at hun skulle nå et fly i Billund. AA har endvidere anført, at hun har reklameret allerede den 11. august 2022 under transporten til lufthavnen, samt ved indgivelse af klage via Dantaxis 4x48 A/S hjemmeside, https://dantaxi.dk/kontakttaxi/ den 22. september 2022.

Dantaxi 4x48 A/S har afvist AA klage og anført, at AA ikke havde oplyst om, at hun skulle nå et fly, at selskabet derfor ikke havde mulighed for at vejlede hende korrekt i forhold til at afsætte tilstrækkelig tid til transporten, samt at selskabet ikke er erstatningsansvarlig i henhold til selskabets forretningsbetingelser pkt. 3 – Forsinkelse/udeblivelse. Dantaxi 4x48 A/S har endvidere anført, at AA ikke har reklameret til selskabet førend den 13. oktober 2022, hvor selskabet modtog en skriftlig klage via selskabets hjemmeside.

Nævnets begrundelse for afgørelsen 

Misligholdelse

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne indgik aftale om levering af en taxi til AA adresse den 11. august 2022, at AA havde bestilt den til kl. 05.25, og at Dantaxi 4x48 A/S sendte en taxi som ankom kl. 06.20.

Nævnet finder herefter, at der er indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AA adresse, og at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale ved ikke at afhente AA på hendes adresse, [adresse 1].

Erstatning

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og adækvat følge af en ansvarspådragende handling fra den erhvervsdrivendes side.

Der er enighed mellem parterne om, at AA ved sin telefoniske bestilling den 8. august 2022 angav, at destinationsadressen var Skanderborg Station. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt AA i forbindelse med sin bestilling af taxi oplyste, at hun skulle med videre transport. AA har herom den 7. marts 2023 til nævnet skrevet ”Jeg er nu ret sikker på, at jeg nævnte, jeg skulle nå et tog og et fly” og den 23. marts 2023 ”Jeg sagde udtrykkeligt, at jeg skulle nå et tog (afg. 5:50 fra Skanderborg) med forbindelse til lufthavnsbus i Vejle og fly fra Billund”.  Det er imidlertid i AA klage til Dantaxi 4x48 A/S og den oprindelige klage til Klagenævnet for Taxi uomtalt, i hvilket omfang AA ved bestillingen af taxien omtalte, at hun fra Skanderborg Station skulle videre med tog til Billund og derfra med fly.

Nævnet finder på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen, at en endelig stillingtagen til, om AA i forbindelse med sin bestilling af taxi, oplyste at hun skulle med videre transport, forudsætter en egentlig bevisførelse i form af bl.a. afhøring af sagens parter under strafansvar mv.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Klagenævnet for Taxi, finder nævnet, at sagen må afvises som uegnet til behandling ved nævnet (§ 5, stk. 3, nr. 4 i vedtægterne for Klagenævnet for Taxi) 

Tilbagebetaling af klagegebyr

Beregningen af omkostninger følger af klagenævnets vedtægter § 27.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 26, stk. 2 i Klagenævnet for Taxis vedtægter.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport (2 stemmer)

Anne Lise Knørr, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk