22/16944 - Udebleven taxi. Spørgsmål om fuldmagtsforhold. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA’s klage afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Taxi.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 175 kr. til AA.

 

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:                

 

Dantaxi4x48 A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd
CVR-nr.: 39174901

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om en udebleven taxi, og om klageren som følge heraf er berettiget til erstatning for hans ekstraudgifter i forbindelse hermed.

Den 12. oktober 2020 bestilte BBs søn hos kørselskontoret Dantaxi 4x48 A/S en stor taxa til den 13. oktober 2020 kl. 09:15 til færgen v/[by 2] havn, [adresse 1], [by 2], med notering om, at færgen afgik 10.15. I anledning af samme bestilling rettede AAs søn den 13. oktober 2020 henvendelse til kørselskontoret, som oplyste, at der ingen ledige vogne var i området. Kl. 09.30 rettede AA henvendelse, og her oplyste kørselskontoret, at der fortsat ingen ledige vogne var, og at det stadig ikke kunne oplyse, hvornår der vil være en vogn fremme. Kl. 09.45 rettede AA atter henvendelse til kørselskontoret, som oplyste, at Dantaxi 4x48 A/S ikke kunne levere en stor taxi, men en almindelig taxi som skulle køre fra [by 1]. AA afviste, at Dantaxi 4x48 A/S skulle sende den almindelige taxa, idet ikke alle fem passagerer kunne blive transporteret dermed, og da det pga. taxaens forsinkelse ikke var muligt at nå den videre transport med færge og bus. AA bookede herefter 5 flybilletter af 729 kr. pr. billet for, at alle fem kunne blive transporteret hjem.

AA reklamerede telefonisk den 13. oktober 2020, hvilken dag BB ligeledes reklamerede skrifteligt og fremsendte bordingpas og billetter på alle fem passagerer. Kørselskontoret tilbød samme dag en refusion på 50% af flybilletterne. BB accepterede den 14. oktober 2020 tilbuddet, hvorefter kørselskontoret overførte 1.822 kr. til hendes konto den 19. oktober 2020.

BB har under sagens behandling ved Klagenævnet for Taxi indsendt erklæring om, at hun handlede på egne vegne og ikke havde fuldmagt til, at indgå en kompensationsaftale på alle fem passageres vegne.

AA har klaget over, at taxaen ikke ankom på det aftalte tidspunkt og har krævet erstatning på 3.645 kr. svarende til 5 flybilletter. Han har til støtte herfor anført, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt aftalen, at han pga. misligholdelsen har lidt et tab ved ikke at kunne benytte de oprindelig købte færge- og busbilletter, samt meromkostningerne ved de 5 flybilletter. AA har endvidere anført, at BB ikke havde fuldmagt til at indgå en forligsaftale med Dantaxi 4x48 A/S. AA har slutteligt anført, at Dantaxi 4x48 A/S ikke har behandlet hans reklamation, men blot henvis til forligsaftalen med BB, og at Dantaxi 4x48 A/S ikke har oplyst ham om muligheden for, at indbringe klagen for Klagenævnet for Taxi

Dantaxi 4x48 A/S har afvist AAs klage og har anført, at der er indgået en bindende forligsaftale med BB, og at kørselskontoret har handlet i god tro, idet BB fremsendte bording card og flybilletter på alle fem drenge.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Misligholdelse

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne indgik aftale om levering af en stor taxa til de fem drenge den 13. oktober 2020, kl. 09:15, og at Dantaxi 4x48 A/S ikke levede en stor taxa til aftaletidspunktet.

Nævnet finder herefter, at der er indgået en bindende aftale om levering af en taxi, og at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale ved ikke at afhente passagerne på det aftalte tidspunkt.

Erstatning

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og adækvat følge af en ansvarspådragende handling fra den erhvervsdrivendes side.

Der er enighed mellem parterne om, at BB og AA begge reklamerede den 13. oktober 2020 over den manglende fremkomst af taxaen. Der er ligeledes enighed om, at BB reklamerede skriftligt og indsendte dokumentation for alle fem boardingpas og købet af fem flybilletter, samt at AAs reklamation den 13. og 14. oktober 2020 foregik telefonisk. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt Dantaxi 4x48 A/S var i god tro ved indgåelse af aftalen om forliget den 14. oktober 2020, herunder om BB fremstod som fuldmagtshaver for de fem drenge.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Klagenævnet for Taxi, finder nævnet, at sagen må afvises som uegnet til behandling ved nævnet (§ 5, stk. 3, nr. 4, i vedtægterne for Klagenævnet for Taxi). Henset til hændelsesforløbet i sagen finder klagenævnet ikke anledning til særskilt at behandle AAs indsigelse om manglende klagevejledning.

Tilbagebetaling af klagegebyr

Beregningen af omkostninger følger af klagenævnets vedtægter § 27.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 26, stk. 2 i Klagenævnet for Taxis vedtægter.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Anne Lise Knørr, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Gry Midttun, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk