22/16943 - Spørgsmål om forsinket taxi. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

Taxa 4x35 skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 3.396 kr. til AA. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 9. august 2021.

Taxa 4x35 skal betale 12.500 kr. inkl. moms til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 175 kr. til AA.

 

Forbruger:

AA

Indklagede:

 

Taxa 4x35
Rosenlunds Allé 8
2720 Vanløse
CVR-nr.: 21313815

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om, hvorvidt kørselskontoret Taxa 4x35 er erstatningsansvarlig for de ekstraudgifter, passageren har haft i forbindelse med to forsinkede taxier.

AA bestilte den 10. juli 2021 to taxier hos Taxa 4x35 til kl. 11:30 samme dag. AA oplyste i den forbindelse, at de skulle nå et tog kl. 12:05. Kl. 11:40 rykkede AA Taxa 4x35 for fremkomsten af de bestilte taxier, idet disse ikke var ankommet. Taxierne ankom kl. hhv. 12:05 og 12:08, hvorfor AA ikke kunne nå toget. AA blev herefter sat af ved togstationen, hvor AA erhvervede nye togbilletter. AA betalte hhv. 117 kr. og 109 kr. for taxiturene. Samme dag reklamerede AA over for Taxa 4x35, som følge af den forsinkelse AA havde været udsat for, og krævede følgelig 3.396 kr. erstattet, svarende til de ekstra togbilletter AA måtte erhverve som følge af Taxa 4x35’s forsinkelse. Taxa 4x35 afviste AAs krav om erstatning og anførte, at der ikke var nogen garanti for, at en vogn kunne nå frem til det tidspunkt, som den var bestilt til, idet der alene var tale om en forudbestilling uden forudbetaling.

AA har krævet 3.396 kr. i erstatning for de ekstra udgifter, AA har haft som følge af Taxa 4x35’s forsinkelse med to taxier. AA har til støtte herfor anført, at taxierne var bestilt på forhånd, og at Taxa 4x35 var blevet informeret om, at det var til videre befordring med tog. AA har desuden anført, at Taxa 4x35 telefonisk garanterede AA, at taxierne ville være fremme til det bestilte tidspunkt.

Taxa 4x35 har afvist AAs krav om erstatning og anført, at selskabet ikke har misligholdt parternes aftale, idet det ikke blev garanteret, at deres vogne kunne nå frem til det bestilte tidspunkt. Taxa 4x35 har endvidere anført, at selskabet anvender enkeltstående vognmænd, hvorfor udbuddet af ledige taxier kan variere. Taxa 4x35 har henvist til dets hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der ikke gives garanti ved bestilling, og at der ikke udbetales erstatning i tilfælde af forsinkelse.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Kompetence

Klagenævnet for Taxi behandler klager vedrørende taxikørsel fra forbrugere af persontransport mod kørselskontorer, der er etableret i Danmark. Ved forbrugere forstås også forbrugende erhvervsdrivende. Ved taxikørsel forstås befordring, som defineret i taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, og som sælges via et kørselskontor, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 1.

Klagenævnet kan behandle sager vedrørende utilfredshed med en taxitur, herunder prisen for turen eller servicen, jf. Klagenævnets vedtægter § 2, stk. 3.

I taxilovens § 4, stk. 1, nr. 3, er taxikørsel defineret som anden form for persontransport end kørsel for en offentlig myndighed og limousinekørsel.

Det følger af forarbejderne til taxiloven (LFF 2017-10-04 nr. 24, Almindelige bemærkninger), at:

”2.3.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Det er kørselskontoret, der definerer den service, kørselskontoret vil tilbyde offentligheden. Kørselskontoret er ikke forpligtet til at tilbyde alle typer af taxikørsel. Et kørselskontor kan eksempelvis vælge alene at tilbyde kørsel mod forudgående bestilling, eller kontoret kan tilbyde alle typer af taxikørsel. Ligeledes er kørselskontoret ikke forpligtet til at tilbyde kørsel døgnet rundt, året rundt. Det betyder eksempelvis, at et kørselskontor kan vælge kun at have biler i landdistrikter i det tidsrum, der ankommer tog til området.

2. 10 Klageordning

[…]

2.10.2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

[…]

Ifølge den politiske aftale om modernisering af taxiloven skal kørselskontorerne have ansvar for at behandle klager fra kunderne og oplyse kunderne om klagemuligheder, priser m.v. Desuden skal kørselskontorerne bidrage til finansiering af et uafhængigt klagenævn.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at kunder i den erhvervsmæssige persontransport i biler også har et behov for at kunne klage over den transport, som de køber.

Det kan fx være tilfælde, hvor kunden mener, at chaufføren kører en omvej eller i tilfælde, hvor kunden ikke er tilfreds med den service, som chaufføren yder. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvornår en given tur er kørt, turens omfang, prisen og hvilken chauffør, der kørte bilen osv.

Derfor er det vigtigt, at pligten til at give kunderne oplysning om klageadgangen og de oplysninger, der skal til for at dokumentere den enkelte tur, pålægges de virksomheder, der er ansvarlige for kørslen. I henhold til den foreslåede ordning bliver det entydigt kørselskontorerne, der bliver ansvarlige for serviceniveauet, og det er kørselskontorerne, som kunderne indgår en juridisk aftale med om en given kørsel, jf. lovforslagets § 20, stk. 5, hvorefter kunden har krav på at få diverse oplysninger om en kørt taxitur

[…]

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at der er behov for at få oprettet et uvildigt klagenævn, så kunderne har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med en taxitur, enten med prisen for turen eller med servicen og lignende"

Udenfor et nyt klagenævns kompetence vil være sager om, hvorvidt persondataforordningen er overholdt, idet disse sager hører under Datatilsynet, jf. i øvrigt afsnit 2.12 i de almindelige bemærkninger om forholdet til anden lovgivning, herunder persondataloven.

Det vil ligeledes være udenfor et nyt klagenævns kompetence at behandle tvister om person- og tingsskader forvoldt ved kørsel i medfør af færdselslovens regler, idet sådanne skader er dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.”

Nævnet finder indledningsvist, at det har kompetence til at behandle klagen. Nævnet har herved lagt vægt på, at taxilovens forarbejder og klagenævnets vedtægter foreskriver, at en forbruger kan klage over et kørselskontor vedrørende taxikørsel, herunder prisen eller servicen. Herefter – og idet bestilling af en taxi, herunder taxiens manglende fremmøde, ikke er undtaget fra klagenævnets kompetence i medfør af taxiloven eller Klagenævnets vedtægter – er det nævnets vurdering, at en klage over en taxis manglende fremkost, må sidestilles med en klage over servicen, eller mangel på samme.

Nævnet bemærker hertil, at parterne er enige om, at de havde indgået en aftale om levering af to taxier, jf. nedenstående.

Misligholdelse og erstatning

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1.

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og påregnelig følge af en ansvarspådragende handling fra den erhvervsdrivendes side.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne har indgået en bindende aftale om levering af to taxier. Nævnet lægger det endvidere til grund som ubestridt, at AA ved sin bestilling gjorde Taxa 4x35 opmærksom på, at taxierne var bestilt til kl. 11:30, idet taxierne skulle anvendes med henblik på videre befordring.

Taxa 4x35 afhentede først AA hhv. kl. 12:05 og kl. 12.08, og har derfor misligholdt parternes aftale om levering af taxierne kl. 11:30 eller i nær forlængelse heraf. Herefter, og da Taxa 4x35 var bekendt med, at taxierne skulle anvendes til videre befordring, er Taxa 4x35 erstatningsansvarlig for det tab, som AA påregneligt har lidt som følge af forsinkelsen.

Taxa 4x35 har henvist til, at det af deres hjemmeside fremgår, at der ikke gives garanti ved bestilling, og at der ikke udbetales erstatning i tilfælde af forsinkelse. Af Taxi 4x35’s hjemmeside fremgår det under emnet Bestil/FAQ til TAXA bestillinger/Bestilling/Hvornår kommer vognen?, at ”Vi kan desværre ikke give 100% garanti for, at vognen kommer frem til det ønskede tidspunkt, fx pga. pludseligt opståede vejr og trafikale forhold, men vi gør alt, hvad vi kan for, at det lykkes.”

Det fremgår ligeledes af Taxa 4x35’s hjemmeside under emnet Bestil/FAQ til TAXA bestillinger/Bestilling/Garanti og erstatning, at ”Vi bestræber os altid på, at din bestilte vogn kommer frem til det ønskede sted på det ønskede tidspunkt, men vi kan desværre ikke give 100% garanti herfor. Vi udbetaler derfor ikke erstatning, hvis en forsinkelse eller udeblivelse fra vores side medfører forsinkelse, gener m.v.”

Det er ikke gjort gældende, at Taxi 4x35 ved bestillingen gjorde AA opmærksom på den nu påberåbte ansvarsfraskrivelsesklausul, og klausulen findes ikke at være således fremhævet på Taxa 4x35’s hjemmeside, at den er blevet vedtaget som en del af den mellem Taxi 4x35 og den forbrugende AA indgåede aftale. Taxi 4x35’s anbringende om, at der ikke udbetales erstatning i tilfælde af forsinkelse, tages derfor ikke til følge.

På baggrund af de af AA fremsendte kvitteringer, fastsætter nævnet den erstatning, som AA er berettiget til, til 3.396 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 9. august 2021, som er 30 dage efter den dag, hvor AA fremsatte sit krav over for Taxa 4x35, og indtil Taxa 4x35 efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til AA.

Beregningen af omkostninger følger af klagenævnets vedtægter § 27.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 26, stk. 2 i Klagenævnet for Taxis vedtægter.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Anne Lise Knørr, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk