23/14019 - Spørgsmål om mangler. Klage over røglugt

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AAs klage afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Taxi.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:

Taxa A/S

Rosenlunds Allé 8

2720 ​​Vanløse

cvr-nr.: 39177781

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om, hvorvidt kørselskontoret Taxa A/S er forpligtiget til at refundere vederlaget for taxaturen som følge af røggener.
Den 6. november 2023 kl. 13.25 bestilte AA en taxa hos Taxa A/S. Taxaen skulle afhente hende straks og ankom kl. 13.27 og transporterede hende til hendes bopæl [adresse 1], og AA betalte 320 Kr. herfor.
AA reklamerede den 6. november 2023 over, at taxaen ved ankomsten lug-tede af gammel røg, og at hun som følge heraf havde været nødsaget til at have nedrullet vinduerne under hele turen. Taxa A/S beklagede AA ople-velse med turen og anførte, at alle kørselskontorets biler er røgfri, og at Taxa A/S henstillede til alle deres chauffører om ikke at ryge i bilerne. Kørselskontoret tilbød en voucher på 50 kr. i kompensation. AA afviste kompensationen og fremsatte krav om tilbagebetaling af vederlaget på 320 kr., hvilket kørselskontoret afviste.
AA har krævet tilbagebetaling af 320 kr. og har til støtte herfor anført, at Taxa A/S har misligholdt aftalen ved ikke at have leveret en røgfri taxa, idet det fremgaar af kørselskontorets hjemmeside, at alle deres biler er røg-frie, og da hun ved sin bestilling anmodede om en røgfri. taxa.
Taxa A/S har afvist at refundere vederlaget for taxatuen på 320 kr. og har til støtte herfor anført, at kørselskontorets taxaer er røgfri. Kørselskontoret har endvidere anført, at den anvendte taxa efterfølgende er blevet inspice-ret, og at der ikke blev fundet tegn på, at der har været røget i bilen.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Misligholdelse
Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).
Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyl-des forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den er-hvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.
Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AA den 6. no-vember 2023, og at taxaen transporterede hende til hendes bopæl [adresse 1].
Nævnet lægger endvidere til grund som ubestridt, at AA bestilte en røgfri taxi.
Nævnet finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at en endelig stillingtagen til, om taxaen lugtede af røg ved sin ankomst, forudsætter en egentlig bevisførelse i form af bl.a. afhøring af sagens parter under straf-ansvar mv.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Klagenævnet for Taxi, finder nævnet, at sagen må afvises som uegnet til behandling ved nævnet (§ 5, stk. 3, nr. 4, i vedtægterne for Klagenævnet for Taxi).

Tilbagebetaling af klagegebyr

Beregningen af ​​omkostninger følger af klagenævnets vedtægter § 27.
Tilbagebetaling af klagebyret følger af § 26, stk. 2, i Klagenævnet for Taxis vedtægter.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jesper Højte Stenbæk, indstillet af Dansk Erhverv

Anne Lise Knørr, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Martin Bruun-Houmølle, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk