22/16940 - Spørgsmål om forsinket taxi. Krav om erstatning

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA kan ikke få medhold i det fremsatte krav.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:

Dantaxi 4x48 A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd
CVR-nr.: 39174901

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om en forsinket taxi, og om klageren som følge heraf er berettiget til erstatning

AA bestilte den 7. september 2022 to taxier hos Dantaxi 4x48 A/S, som successivt skulle stå til rådighed i tre timer for transporteringen af hans gæster fra brylluppet i tidsrummet kl. 01:00-04:15 den 18. september 2022 til en fast pris på 3.300 kr. Den 18. september 2022 kl. 01.09 konstaterede AA, at taxierne ikke var fremkommet til det aftalte tidspunkt, hvorfor AA rykkede Dantaxi 4x48 A/S for afhentning. Dantaxi 4x48 oplyste, at bestillingen af taxierne ikke fremgik af systemet, men anførte at der ville blive fremsendt to taxier hurtigst muligt. Kl. 01.42 ankom den første taxi og afsluttede sidste tur kl. 04.22. Den anden taxi ankom 01.59 og afsluttede sidste tur kl. 04.43. AA betalte chaufførerne hver 1.650 kr. ved deres ankomst. Chaufførerne kontaktede løbende AA vedrørende afhentningen af gæster.

AA reklamerede den 18. september 2022 over den forsinkede afhentning og den forstyrrelse, som forsinkelsen havde medført for hans bryllup, og anmodede om en redegørelse for, hvorfor hans bestilling ikke var blevet registreret. Dantaxi 4x48 A/S undskyldte for de forsinkede taxaer. AA afviste, at en undskyldning var tilstrækkelig, og genfremsatte kravet om en redegørelse for hændelsesforløbet. Den 14. oktober 2022 oplyste Dantaxi 4x48 A/S, at AAs bestilling ved en fejl ikke var blevet registret og tilbød en kompensation på 1.000 kr. AA afviste kompensationen.

AA har krævet 3.300 kr. i erstatning og har til støtte herfor anført, at ydelsen var forsinket, hvorfor gæsterne ikke blev transporteret på det ønskede tidspunkt. AA har endvidere anført, at ydelsen var mangelfuld, idet nogle af gæsterne valgte at gå som følge af forsinkelsen, idet køerne til taxaerne blev lange. Han har anført, at den mangelfulde ydelse medførte, at han har lidt et tab på skønsmæssig 32.610 kr., idet han ikke kunne deltage i 2 timer ved sit bryllup, da han skulle håndtere og koordinere taxaerne.

Dantaxi 4x48 A/S har afvist AAs krav og har anført, at selskabet ikke har misligholdt parternes aftale, idet der blev sendt to taxaer som kørte i 3 timer som aftalt. Dantaxi 4x48 A/S har tilbudt en kompensation på 1.000 kr. henset til, at der var tale om bestilling af taxaer til et bryllup.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Misligholdelse og erstatning

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1.

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et økonomisk tab, der er en kausal og påregnelig følge af en ansvarspådragende handling eller undladelse fra den erhvervsdrivendes side.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om levering af to taxier til AAs bryllup den 18. september 2022 kl. 01.00 og 01.15, og at taxaerne først ankom kl. 01:42 og 01.59 og kørte deres sidste ture kl. 04:22 og 04:43.

Nævnet finder herefter, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale.

Nævnet finder imidlertid ikke, at AA har krav på erstatning for udgiften til taxierne, idet AA ikke har lidt noget økonomisk tab. Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at Dantaxi 4x48 A/S har stillet taxierne til rådighed med forsinkelse men i den aftalte udstrækning, og at AA har modtaget den forsinkede taxaydelse.

AA kan herefter ikke få medhold i det fremsatte krav.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk (2 stemmer)