22/16945 - Spørgsmål om forsinket taxi. Krav om erstatning for ekstraudgifter

Klagenævnet for Taxi har truffet følgende afgørelse:

AA kan ikke få medhold i det fremsatte krav.

 

Forbruger:

AA

Erhvervsdrivende:

 

Dantaxi 4x48 A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd
Cvr.: 39174901

 

Sagens omstændigheder

Denne sag drejer sig om en forsinket taxi, og om klageren som følge heraf er berettiget til erstatning for sine ekstraudgifter i forbindelse hermed.

AA bestilte den 26. juli 2022 en taxi hos Dantaxi 4x48 A/S via selskabets app, som skulle afhente ham kl. 06.00 på hans bopæl den 27. juli 2022. AA blev ikke afhentet til det aftalte tidspunkt, hvorfor han kl. 06.13 rykkede Dantaxi 4x48 A/S for afhentning og oplyste, at han ændrede destinationsadressen, idet han skulle flyve fra Aalborg lufthavn, og grundet Dantaxi 4x48 A/S’ forsinkelse kunne han ikke nå den planlagt transportforbindelse med bus. AA blev afhentet af Dantaxi 4x48 A/S kl. 07.10, transporteret til Aalborg lufthavn og betalte 1.586 kr. herfor.

AA reklamerede den 28. juli 2022 over den forsinkede afhentning og krævede tilbagebetaling af vederlaget for taxikørslen på 1.586 kr. Dantaxi 4x48 A/S afviste AAs krav og anførte, at selskabet ikke ydede refusion ved forsinkelser i forbindelse med en bestilling.

AA har krævet i alt 6.344 kr. i erstatning, heraf refusion for tilbagebetaling af vederlaget for taxituren på 1.586 kr. og i øvrigt for den spænding og nervøsitet der opstod som følge af forsinkelsen. AA har til støtte herfor anført, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt aftalen ved ikke at fremkomme på det aftalte tidspunkt. AA har videre anført, at han som følge af den forsinkede afhentning blev påvirket mentalt og er blevet påført ekstraudgifter ved at skulle transporteres til lufthavnen med taxi.

Dantaxi 4x48 A/S har afvist AAs krav og har anført, at selskabet ikke har misligholdt parternes aftale. Dantaxi 4x48 A/S har videre anført, at AA ikke ved bestillingen på app oplyste selskabet om, at taxien skulle anvendes til videre befordring, hvorfor Dantaxi 4x48 A/S ikke var bekendt med, at han skulle nå en bus. Dantaxi 4x48 A/S har desuden anført, at AA selv ændrede destinationsstedet kort tid efter det oprindelige ankomsttidspunkt, og han har derfor formentlig ikke afsat tilstrækkelig tid til transporten.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Misligholdelse og erstatning

Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1.

Hvis en tjenesteydelse ikke er leveret i henhold til det aftalte, og dette skyldes forhold, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for, anses den erhvervsdrivende for at have misligholdt parternes aftale.

En forbruger kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning, såfremt forbrugeren har lidt et tab, der er en kausal og påregnelig følge af en ansvarspådragende handling eller undladelse fra den erhvervsdrivendes side.

Nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at parterne havde indgået en bindende aftale om levering af en taxi til AAs adresse den 27. juli 2022 kl. 06.00, og at taxien først ankom kl. 07.10.

Nævnet finder herefter, at Dantaxi 4x48 A/S har misligholdt parternes aftale.

Nævnet finder imidlertid ikke, at AA har krav på erstatning for de udgifter, han som følge af Dantaxi 4x48 A/S’ misligholdelse har haft. Nævnet har lagt vægt på, at Dantaxi 4x48 A/S ikke var bekendt med, at AA skulle bruge taxien til videre befordring, og at det derfor ikke har været påregneligt for Dantaxi 4x48 A/S, at AA skulle afholde udgifter til transport til Aalborg Lufthavn som følge af forsinkelsen.

AA kan herefter ikke få medhold i det fremsatte krav.

Klagenævnet for Taxis sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

Anette Fogh, Nævnets formand

Jesper Højte Stenbæk, Indstillet af Dansk Erhverv

Trine Wollenberg, Indstillet af Dansk PersonTransport

Jacob Ruben Hansen, Indstillet af Forbrugerrådet Tænk (2 stemmer)